Recruitment

CẦN TUYỂN THỢ NAIL
– Thời gian: Full time
– Kinh nghiệm: Yêu cầu biết làm móng bột P/W hay chân tay nước only .
– Phúc lợi: Lương cao, tiền thưởng cao
– Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với số điện thoại:
+ Số tiệm: (630) 663-1585
+ Số cell: (773) 517-5902

NAILS TECHNICIAN RECRUITMENT
– Schedule: Full time
– Requirement:
+ Experience in doing powder, manicure, pedicure.
+ License nail at Illinois
– Benefit: high salary, high tip
– Contact us now to get detailed information:
+ Business: (630) 663-1585
+ Cellphone: (773) 517-5902